dakeladjmuch; manyDakel payew da.They have many rice-fields.antkapuhSimhantapugna-may8.1Quantitydaddakkeldimmakkelkadinakkelkedaklan