da-waysp. var.da-weytransto slap or punch someoneDina-way tuwak et humman hu binungtan ku.He slapped me and that's why I got angrySimkaway17.7.1Hit-en/-in-Class 4B Tactile - Touch contact