kamangkewa-waInf. ofwa-waintransbecoming dawnDimmelnak ni hileng nem insiked tun kamangkewa-wa.It rained so hard last night but it stopped when it was becoming dawn.